И-Майл шалгах Холбоо барих

ТУЗ- ийн хурлын шийдвэрүүд

Нүүр хуудасТУЗ- ийн хурлын шийдвэрүүд
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэр. 2016.01.14.
Хэлэлцсэн асуудал: Компанийн 2016 оны бизнес төлөвлөгөө зорилтот түвшингийн үзүүлэлт, их засвар, ТЗБАХ, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай..
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэр. 2016.03.09.
Хэлэлцсэн асуудал: Компанийн 2015 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан тэнцэл.
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэр. 2016.04.29.
Хэлэлцсэн асуудал: Компанийн 2016 оны 1-р улирлын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан тэнцэл.
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэр. 2016.05.18.
Хэлэлцсэн асуудал: Хурал түр даргалагчийг томилох тухай.
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэр. 2016.06.09.
Хэлэлцсэн асуудал: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох тухай.
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэр. 2016.10.04.
Хэлэлцсэн асуудал: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох тухай.
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэр. 2016.10.24.
Хэлэлцсэн асуудал: Компанийн удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц орон тоо батлах тухай.
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэр. 2016.11.09.
Хэлэлцсэн асуудал: Компанийн 2017 оны эдийн засгын үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалт, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээний төлөвлөгөөний төслийн тухай.
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэр. 2016.12.15.
Хэлэлцсэн асуудал: Их болон урсгал засвар, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын байдал, үйлдвэрлэл санхүүгийн өнөөгийн байдлын тухай.
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэр. 2017.02.06.
Хэлэлцсэн асуудал: Компанийн 2017 оны “Бизнес төлөвлөгөө”-г батлах тухай..
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэр. 2017.05.20.
Хэлэлцсэн асуудал: Компанийн 2016 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан тэнцлийн дүн..
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэр. 2017.05.20.
Хэлэлцсэн асуудал: Компанийн 1-р улиралын санхүүгийн тайлан тэнцлийн дүн.
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэр. 2017.08.24.
Хэлэлцсэн асуудал: Компанийн 2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан тэнцлийн дүн, зорилтот түвшингийн биелэлт, бизнес төлөвлөгөөний тодотголын тухай.
ХАЙЛТ
ШИНЭ МЭДЭЭ
Эрдэнэт ДЦС-ийн танилцуулга
Ярилцлага